SAVE THE DATE – MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 2020: ILMASTONMUUTOS JA VESI

Vesi on keskeisessä osassa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä sopeutumisessa: veden saatavuudessa sekä erilaisten ääri-ilmiöiden voimakkuudessa ja toistuvuudessa tapahtuvien muutosten vaikutukset läpileikkaavat koko yhteiskuntaamme. YK:n vuoden 2020 Maailman
vesipäivän teemana on ”Ilmastonmuutos ja vesi” (Water and Climate Change). Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa tarkastellaan aihetta monipuolisesti eri sektoreiden näkökulmasta. Tämän vuoden teemasta voi käydä lukemassa tarkemmin Maailman vesipäivän virallisilta internetsivuilta: https://www.worldwaterday.org

Aika: 20.3.2020 klo 12.00 alkaen
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin, merkitsethän kuitenkin jo päivän kalenteriisi!

Vesiyhdistyksen video

Lokakuussa järjestetyssä 120 vuotta vesialan yhteistyötä -seminaarissa juhlistettiin Suomen vesiyhdistys ry:n 50-vuotista taivalta ja juhlan kunniaksi julkaistiin myös esittelyvideo yhdistyksen toiminnasta.

Hulevesi2020

Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto järjestää ensimmäisen kansallisen hulevesiseminaarin, Hulevesi2020 Espoossa 27.5.2020.

Seminaari kokoaa yhteen hulevesikysymysten parissa työskentelevät asiantuntijat yli sektorirajojen.

Tapahtuman tarkoituksena on edistää tiedon jalkauttamista käytäntöön, kokemusten jakamista, vuoropuhelua sekä verkostoitumista. Toivotamme tervetulleeksi esitelmät ajankohtaisista suunnitelmista, tuoreista tutkimustuloksista ja hulevesien hallintaa edistävistä hankkeista.

Esitelmöintiehdotuksia voi lähettää 31.1.2020. Abstraktin tulee sisältää soveltuvin osin työn tausta ja/tai uutuusarvo, menetelmät, kohteen kuvaus ja keskeiset johto-päätelmät. Tapahtuman kieli on suomi, esitelmän voi pitää myös englanniksi. Tarkemmat ohjeet verkkolomakkeessa.

Seminaarin tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolinen kattaus hulevesiaiheista ja sisällyttää päivään mahdollisimman monta puheenvuoroa.

Lisätietoja tapahtumasta antavat Hulevesijaoston puheenjohtaja (nora.sillanpaa@sitowise.com) ja sihteeri (maija.taka@aalto.fi). Ohjelmaan hyväksytyille ilmoitetaan 17.2.2020 mennessä.

YWP-jaosto kokoustaa 19.11. klo 17.15

YWP-jaosto piti järjestäytymiskokouksen syyskuussa, jossa jaostolle valittiin työvaliokunta. Työvaliokuntaan ja toimintaan on mahdollista kuitenkin tulla vielä mukaan. Seuraava kokous pidetään 19.11. klo 17.15 FWF:n toimistolla (Eerikinkatu 8, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Kokouksen asialistalla on muun muassa jaoston viestintä, tulevat tapahtumat ja jaoston aseman virallistaminen osana IWA:n YWP-toimintaa.

(Kuva: Luova Helsinki)

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan tai haluat vain kuulla lisää YWP Finlandista, niin tervetuloa osallistumaan etänä tai paikan päällä!

Pro Aqua -palkinto 2019

Joka viides vuosi jaettava Pro Aqua –palkinto on Suomen vesiyhdistys ry:n kunnianosoitus vesialan hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä. Palkinto jaetaan tänä vuonna yhdistyksen historiassa seitsemättä kertaa. Aiempia palkinnon saajia ovat Matti Wäre, Matti Viitasaari, Heino Leskelä, Seppo Mustonen, Pertti Seuna sekä viimeksi Timo Maasilta.

Suomen vesiyhdistyksen historian seitsemännen Pro Aqua –palkinnon saaja on ympäristöneuvos Tapio Kovanen.

Vuoden 2019 Pro Aqua -palkittu Tapio Kovanen (keskellä). Häntä onnittelemassa Suomen Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahala (oikealla) ja sihteeri Jari Koskiaho.
(Kuva Tuomo Häyrynen)

Tapio Kovanen on edistänyt Suomen vesialaa jo 1970-luvulta alkaen. Vesirakennuksen diplomi-insinööriksi hän valmistui vuonna 1972 ja tekniikan lisensiaatiksi 1985. Tämän jälkeen hän työskenteli vesihallituksessa, Imatran Voimalla, Ekonolla ja korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksena. Vuonna 1992 hän aloitti vesioikeusinsinöörinä Länsi-Suomen vesioikeudessa. Sittemmin hallinnonuudistuksen myötä vesioikeus muuttui Länsi-Suomen ympäristölupavirastoksi ja vielä Etelä-Suomen aluehallintovirastoksi. Viran nimike muuttui samalla ympäristöneuvokseksi. Hän jäi eläkkeelle Etelä-Suomen aluehallintovirastosta vuonna 2013. Näissä tehtävissä hän oli luvittamassa mm. Itämeren kaasuputkea, Loviisan ydinvoimalaitosta, Olkiluodon nykyisiä ja rakenteilla olevaa ydinvoimalaitosta ja Vuosaaren satamaa.

Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi hänen panoksensa Suomen vesiyhdistyksen hyväksi on merkittävä. Hän on toiminut pitkään Suomen vesiyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja näistä hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2014.

Vuoden 2019 Pro Aqua -palkinnon saaja julkistettiin 25.10.2019 Säätytalossa järjestetyssä 120 vuotta vesialan yhteistyötä -juhlaseminaarissa.

IWA:n vuosikokous ja jäsenfoorumi

Kansainvälisen vesiyhdistyksen (International Water Association) IWA:n vuosikokous (Governing Assembly) järjestettiin 4.10.2019 Lissabonissa, Portugalissa. Ennen varsinaista vuosikokousta järjestettiin lisäksi puolen päivän mittainen kansallisten jäsenten foorumi (Governing Members Forum). Vesiyhdistyksen varapuheenjohtaja Annina osallistui kokoukseen Suomen IWA-edustajana. Tässä muistiossa kuvataan lyhyesti vuosikokouksen ja foorumin tapahtumia. Tarkoituksena on tehdä IWA:n toimintaa ja Suomen roolia siinä läpinäkyvämmäksi ja tunnetummaksi.

Governing Assembly

IWA:ssa jäsenmaita on yhteensä 51 ja neuvotteluja käydään useiden maiden kanssa. Jäsenmaat pääsevät vaikuttamaan yhdistykseen vuosikokouksissa, joissa äänestetään mm. järjestön presidentistä ja varapresidenteistä (vuorovuosina). Lisäksi vuosikokouksessa jäsenvaltiot voivat antaa ohjeistusta ja esittää näkemyksensä järjestön toimintoihin, kuten ohjelmien ja aloitteiden muotoiluun, kongressipaikkojen valintaan ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Vuosikokouksessa jokaisella jäsenvaltiolla on käytettävissään yksi ääni.   

Vuosikokouksen aluksi järjestäytymisvaiheen jälkeen kuultiin presidentti Diane D’Arrasin ja toiminnanjohtaja Kala Vairavamoorthyn vuosikatsaukset. Vuodet 2015 ja 2016 olivat vaikeita IWA:lle taloudellisesti. Taustalla oli muun muassa jäsenmäärän romahdus vuosina 2014–2015 (pitkälti uuden jäsenjärjestelmän seurauksena). Vuodelle 2017 tavoitteena oli tasapainoinen budjetti ja sen jälkeen pidemmän tähtäimen taloudellisen jatkuvuuden turvaaminen. Itsetarkoituksena ei ole kerätä varallisuutta, vaan kerätä puskuria niin, että yhdistys ei kaadu, jos isompi tapahtuma ei saavuta tavoitteitaan.

IWA:ssa on tehty strategisia muutoksia vuoden 2017 jälkeen ja esimerkiksi painotettu laajojen ohjelmien sijaan perusjäsentoimintaa. Vuoden 2019 toiminnan painopisteitä ovat olleet jäsentoiminnan kehittäminen, Intia ja Kiina (tulevaisuudessa Latinalainen Amerikka ja Afrikka) sekä IWA:n arvojen monimuotoisuuden (diversity) ja osallistamisen (inclusion) edistäminen. Tulevaisuuden suurena muutoksena on järjestön digitaalinen transformaatio osana jäsenpalvelujen kehittämistä.

Vuosikokouksessa esitettiin myös taloudenhoitajan, IWA Publishingin, jäsentoimintojen, hallinnan ja strategisen komitean raportit. Taloudenhoitajan raportin perusteella yhdistyksen talous on saatu tasapainoon vuoden 2018 osalta ja vuoden 2019 näkymät ovat hyvät. Taustalla on mm. Tokion maailmanvesikongressin taloudellinen onnistuminen, kasvavat jäsenmäärät ja IWA Publishingin tuloutukset.  

IWA Publishingin mukaan vuosi 2018 oli toimintahistorian tuloksekkain. Päätös painottaa avointa julkaisemista on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi ja tavoitteena on perustaa uusi Open Access -lehti joka vuosi. Myös vaikuttavuuden kannalta päätös on osoittautunut hyväksi. Esimerkiksi Journal of Water Reuse and Desalinationin vaikuttavuuskerroin (Impact Factor) on noussut 125 % sen jälkeen, kun lehti muutettiin Open Accessin piiriin. Tällä hetkellä 10 % kaikista IWA Publishingin julkaisemista artikkeleista kuuluu avoimen julkaisemisen piiriin.

Kuten todettu, IWA:n jäsenkehitys on ollut suotuisa ja jäsenten jakauma on pysynyt ennallaan. Kokonaisuudessaan noin puolet jäsenistä edustavat tutkimusta ja puolet käytäntöä. Tarkempia tietoja jäsenkehityksestä, yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta on luettavissa vuosikertomuksesta 2018–2019.

Ehkäpä odotetuin vuosikokouksen osa oli presidentin valinta kaudelle 2020–2022. Ehdotuksia presidentiksi oli tullut kaksi – Hamanth Kasan (Etelä-Afrikka) ja Tom Mollenkopf (Australia). Äänestys oli melko tiukka ja päätyi Tom Mollenkopfin valintaan. Hänen presidenttikautensa alkaa vuonna 2020 Kööpenhaminan maailmankongressissa.

Mollenkopfilla on pitkä historia IWA:n toiminnassa ja hän on kiertänyt aktiivisesti jäsenmaissa. Vuonna 2017 hän vieraili varapresidentin ominaisuudessa myös Suomen Vesiyhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Vuosikokouksen muissa asioissa kuultiin lyhyt alustus IWA:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimintaryhmän (SDG taskforce) Kathryn Silvesterin alustus ryhmän työstä. Ryhmä järjesti kesäkuun YWP-konferenssissa kyselyn, jolla kartoitettiin, että kuinka hyvin nuoret vesialan ammattilaiset tietävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja sama kysely toteutettiin myös vuosikokouksen osallistujilla. Molempien kyselyjen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että vesisektorilla tavoitteet ovat vielä vieraita tai niitä ei koeta relevanteiksi oman alan kannalta.

Muissa asioissa kuultiin myös alustus Afrikan vesiyhdistyksen kongressista, joka järjestetään 24–27.2. Kampalassa, Ugandassa (AfWA International Congress & Exhibition) ja jonka järjestämisessä myös IWA on mukana. Vuosikokous pidettiin Lissabonissa ja Helene Alegre kertoi lopuksi uudesta Lisbon International Centre for Waterista.     

Governing Members Forum

IWA:n toiminnan keskiöön on vuoden 2019 aika nostettu jäsenet. Koska maakohtaiset järjestöt ovat tärkeä kosketuspinta jäseniin, IWA:ssa oli päätetty järjestää ennen tämän vuoden vuosikokousta kansallisten jäsenten foorumi (Governing Members Forum). Ajatuksena on kehittää maiden välistä yhteistyötä, jakaa kokemuksia ja tarjota mentorointia uusille jäsenmaille. Foorumissa kuultiin lyhyitä alustuksia eri jäsenmaista, jonka jälkeen teemoja työstettiin pienryhmissä.

IWA:n presidentin mukaan yhtenä keskeisenä haasteena IWA:n toiminnan kehittämisessä on yhä edelleen kielimuuri. Työpajoissa ja keskusteluissa nostetiin ratkaisuja eri maista. Ranskassa on esimerkiksi käännetty IWA:n vesiviisaan kaupungin periaatteet ranskaksi (The 17 IWA Principles for Water-Wise Cities) ja paikallisia yhteisöjä on haastettu sitoutumaan periaatteisiin.  Ruotsissa puolestaan on työryhmä, joka tekee kahden sivun ruotsinkieliset tiivistelmät kiinnostavista IWA:n lehdissä julkaistuista tutkimuksista ja artikkeleista.

Useissa maissa toimii IWA-komitea, jossa on edustettuna maassa toimivat vesialan järjestöt. Esimerkiksi Portugalissa IWA-komitean CNAIAn muodostavat Portuguese Association of Water Resources (APRH), Portuguese Association for Water Distribution and Drainage (APDA) ja Portuguese Association for Environmental and Sanitary Engineering (APESB). Suomessa IWA-komitean tehtävistä vastaa Suomen Vesiyhdistys ja komiteassa on mukana Vesilaitosyhdistys. Käytännössä komiteoiden organisointi ja toiminta eroaa kuitenkin suuresti eri maissa. Foorumissa keskusteltiin paljon siitä, miten komiteoiden toimintaa voitaisiin kehittää. Usein haasteena on toiminnan rahoituksen jatkuvuus ja sen turvaaminen.

Foorumissa käsiteltiin myös nuorten vesiammattilaisten ja -asiantuntijoiden asiaa. Koska Annina oli ainoa Young Water Professionals -toiminnan edustaja ja IWA:n Emerging Water Leaders -ohjausryhmän jäsen,  foorumissa, häntä pyydettiin pitämään lyhyt alustus ja kertomaan kokemuksia YWP-toiminnasta Suomessa. Lisäksi ugandalaiset esittelivät heidän YWP-jaostonsa toimintaa. Ugandassa YWP-toiminta on tuonut paljon näkyvyyttä vesialalle esimerkiksi metsänistutustapahtumalla. Yleisenä toiveena tuntuikin olevan, että YWP-toiminta houkuttelee nuoria vesialalle ja tuo alaa paremmin näkyviin.

Paljon keskusteluja herätti se, miten YWP-toiminta rahoitetaan. Ugandassa kuten myös esimerkiksi Japanissa YWP-jaosto saa rahallista tukea toiminnalleen kansalliselta IWA-komitealta. Japanissa IWA-komitea tukee kansallisten YWP-tapahtumien järjestämistä ja nuorten tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin konferensseihin. Toisaalta taas esimerkiksi Etelä-Afrikassa YWP-jaosto tukee kansallista komiteaa tapahtumien järjestämisestä saamillaan tuloilla. Tällä hetkellä virallisesti IWA:n alla toimivia maakohtaisia YWP-jaostoja on vain kahdeksan. Pohjoismaiden ainoa virallinen jaosto toimii Tanskassa. Suomen lisäksi virallistamisprosessissa on yli kaksikymmentä jaostoa ja mm. Ruotsi on aloittanut prosessin. Yleisimpänä haasteena virallistamisessa on IWA:n vaatimus siitä, että jaoston hallinnossa on oltava vähintään kolme alle 35-vuotiasta IWA:n jäsentä.

Keskeisempänä suosituksena jäsenmaille oli, että nuorille annetaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi kansallisen komiteoiden hallituksissa ja työryhmissä. Tanskalaiset esimerkiksi kertoivat, että Kööpenhaminan maailmanvesikongressin ohjelmakomiteassa on useita nuoria edustettuna (IWA:n suosituksena on vähintään yksi YWP:n edustaja). Suomelle tuli kiitosta siitä, että YWP:n edustaja on valittu varapuheenjohtajaksi ja edustajaksi vuosikokoukseen.

First call: The 31st Nordic Hydrological Conference NHC2020, 10-13 August 2020 at Tallinn

NHC2020_banner copy-1_0.jpg

Place: Tallinn University, Uus-Sadama 5, Tallinn, Estonia
Time: 10-13 August 2020

The first announcement

Welcome to the Nordic Hydrological Conference (NHC2020)!

The 31st Nordic Hydrological Conference will be held at Tallinn University, Tallinn, Estonia. The welcome reception, conference dinner and the walking tour will all take place in Tallinn. Tallinn University is located 500 metres from the UNESCO Heritage Site Tallinn Old Town and some hundred metres from the Baltic Sea as well as from one of the biggest urban recreational parks in Estonia – Kadriorg. 
 
The  main topic of NHC2020 is going to be “Hydrology and Water-related Ecosystems”. The conference will be an excellent opportunity for dissemination of scientific results and practical applications of hydrological research. Conference theme reflects the key challenges in contemporary hydrological knowledge, water management and corresponding decision-making in the world. Expected discussion topics will focus on relationships between water and ecosystem in different spatial and temporal scales; where are the ecological boundaries for preservation of water-related ecosystems and how are they reflected in the quantitative and qualitative indicators of water environment; and what are the benefits of those ecosystems? Also, discussions related to the development of operational policy at the regional and local level of land planning, planning of foreshore areas etc. are expected. See the main themes here. In Tallinn we will celebrate two special events – the 50th Year Anniversary of the Nordic Association for Hydrology and 100 Years of Hydrometeorological Service in Estonia. The usual three-day conference will be a day longer at this time, in order to accommodate special courses and workshops for early career researchers, but also a mini-conference for the local community, decision-makers and entrepreneurs. The first day of the conference is dedicated to the 100 years of Hydrometeorological Service in Estonia and will be held in Estonian language and it is open for all who are interested. 

On behalf of the organizers of the NHC2020

Institute of Ecology at Tallinn University
Additional information: vaasma@tlu.ee
https://www.tlu.ee/en/nhc2020/welcome
  Jaanus Terasmaa
Tiit Vaasma
Elve Lode
Jana Põldnurk
 

 

LIETERESURSSI TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Avoin seminaari

Paikka: Aalto-yliopisto, TUAS-talo, Maarintie 8, Espoo

Ajankohta: 28.11. klo 16 – 20

Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos

Yleistä

Puhdistamolietteiden tulevaisuus vaikuttaa liikkuvalta maalilta, johon osuminen on alan asiantuntijoillekin hankalaa. Tämän seminaarin tavoite on tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Tämä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan.

Ohjelma

(esitelmät voi ladata otsikoita klikkaamalla)

Ari Kangas, Ympäristöministeriö esityksestä ”Ravinteiden talteenoton yleiskatsaus” on jälkikäteen pyydetty tausta-aineistoa. Ne löytyvät tästä:

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi prof. Riku Vahala (Aalto-yliopisto)

Kiitos hyvästä seminaarista!

Jätevesijaoksen puolesta

Mikko Ojanen,
puheenjohtaja