Hajavesihuoltojaosto

På svenska

Hajavesihuoltojaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Toiminnassa keskitytään yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Jaosto on tällä hetkellä tauolla ja etsii uusia aktiivisia tekijöitä. Jos olet kiinnostunut ottamaan koppia puheenjohtajan tehtävästä tai muuten edistämään jaoston toimintaa, olethan yhteydessä.

Jaoston what’s up ryhmä jatkaa edelleen toimintaansa ja mukaan saa liittyä. Ryhmässä voi viestiä ajankohtaisista tapahtumista ja kysellä asiantuntijoilta kysymyksiä tai esimekiksi järjestää tutustumisretken matalalla kynnyksellä.

Yhteystiedot: Vuokko Laukka, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ajankohtaista

Opinnäytetyö – Talousvesikaivojen betonirenkaiden rakenteelliset ongelmat Suomessa

Kaivo väärin päin asennettuna
Väärin päin asennettu rengaskaivo. (Kuva: Pertti Virtanen)

Uuden opinnäytetyön mukaan rengaskaivojen suurin ongelma on väärin päin asennetut kaivonrenkaat, jolloin sadevedet ja niiden mukana tulevat epäpuhtaudet pääsevät kaivoon ja kaivoveden laatu heikkenee. Suurin osa isojen vedenottamoiden ja noin puolet pienten yksityiskaivojen renkaista on asennettu kaivon naarashuulloksellinen puoli ylöspäin, jolloin renkaan reunan porrastukset laskevat kaivon sisälle päin.

Muitakin ongelmia ilmeni, kuten roudan tai kasvillisuuden rikkomat kaivon rakenteet, mutta nämä ovat vältettävissä kaivon kunnollisilla huoltotoimilla. Renkaiden kätisyydestä johtuva ongelma vaatii kuitenkin kaivon kunnostustoimenpiteitä, kuten soviterenkaan tai saumojen tiivistyksen, mikä tekee ongelmasta merkittävän, arvioi opinnäytetyön tekijä Janika Kanto.

Vanhojen väärin asennettujen kaivojen lisäksi, myös uusia kaivoja asennetaan edelleen vanhojen ja virheellisten kaivojen rakennus-ohjeistusten mukaisesti. Virheellinen ohjeistus korjattiin jo vuonna 1996, mutta käytäntö ei ole muuttunut. Betonialan yrityksille suoritetussa kyselyssä kävi ilmi, että useinkaan kaivojen väärää kätisyyttä ei nähdä ongelmana. Lisäksi kansia, joissa on naarashuullos, on vaikeampi valmistaa ja säilyttää, jolloin oikein päin asennettuihin kaivoihin voi olla vaikea löytää sopivia kansia.

Opinnäytetyössä tehtiin myös ehdotuksia ongelman korjaamiseksi. Keskeisenä nähtiin ongelmasta viestiminen alan yrityksille, vesilaitoksille ja kaivonomistajille: esimerkiksi verkossa pidettävät luennot, alan verkkosivuilla viestiminen ja opas, joka sisältäisi havainnollistavat mallipiirrokset. Myös rakennusohjeissa voisi olla lisämaininta oikeasta asennussuunnasta. Rengaskaivojen elinkaarta voitaisiin pidentää huomattavasti, jos renkaiden kätisyyteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja väärin päin rakennetut kaivot kunnostettaisiin.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen vesiyhdistyksen hajavesihuoltojaosto ja työ toteutettiin Satakunnan ammatti-korkeakoulussa.

Lisätietoa

Janika Kanto, janika.saarimaki(at)gmail.com
Aino Pelto-Huikko, aino.pelto-huikko(at)samk.fi

Opinnäytetyö (pdf)
Artikkeli aiheesta Rakennusmaailma-lehdessä.


Jaoston menneet tapahtumat

Hajavesihuoltojaoston järjestämät menneet tapahtumat ja tapahtumien materiaalit ovat omalla sivulla.

Glesbygdens VA-sektion

Glesbygdens VA-sektion befattar sig med VA-frågor utanför gemensamma VA-nät. Målet är att befrämja utveckling, procedurer, planering, byggning och underhåll av anläggningar, användning av vatten samt behandlingsmetoder av avloppsvatten i enskilda fastigheter. Detta även med tanke på miljö och hälsa.

Verksamheten fokuseras på dricksvattenbrunnar, avloppsvattensystem och energibrunnar för enskilda hushåll, semesterbostäder och små husgrupper. Verksamheten grundar sig på ett omfattande expertnätverk som samlar information och diskuterar ämnesområdet mångsidigt, men som inte befrämjar enskilda privatföretags intressen eller verksamhetsmodeller.

Sektionen har startat sin verksamhet i januari 2018. De första aktiviteterna sektionen koncentrerar sig på är informationsverksamhet gällande brunnar och avloppsvattenservice i ett bredare perspektiv samt planering av skolning och exkursioner till professionella mål.

Välkommen till en entusiastisk grupp för att utveckla VA-tjänster i glesbygden!
Man kan även delta via nätet och sektionen har en WhatsApp-grupp.