Små avlopp

På denna sida

Bestämmelser och officiella riktlinjer

Avloppsvattenföreskrifterna ändrades den 3.4.2017

Ett sammandrag av nuvarande krav och bestämmelser finns på miljöförvaltningens nätsidor. Noggrannare uppgifter finns i länkarna nedan.

Ett sammandrag av skyldigheterna finns i en brochyr som dock ännu borde modifieras och en uppdaterad publikation, tyvärr endast på finska. Pudelns kärna hittar du i miljöskyddslagens paragraf 16.

Länkarna till bestämmelserna

Lösningar för avloppsvattenbehandling

För valet av avloppssystem lönar det sig att klarlägga hurdan utrustning huset och tomten redan har. Sedan klarlägges kraven för avloppsbehandling. Sedan klarlägges med vilka tekniska medel kraven kan uppnås och vilka som är praktiskt möjliga

Den slutgiltiga lösningen beror på bl a följande faktorer:

  • Boendet – gäller det året runt boende, en fritidsbostad som användes bara under vissa tider av året eller en skola som står tom på sommaren.
  • Vattentjänstverket – vilka planer har vattentjänstverket för området.
  • Kraven – vilka är reningskraven för fastighetens avloppsvatten.
  • Nuläget – hurudant VA-system har fastigheten.
  • Toalett – finns eller planeras vattenklosett eller alternativa system.
  • Samarbete – kan man samarbeta med grannarna eller är det möjligt att bygga ett byreningsverk.
  • Geografi – tomtens utformning, jordmån, distans från vattendrag, inverkan på grundvatten samt hur tomten ligger i förhållande till övriga tomter.

Läs mer om Behandlingsteknik

Länkar

Inhemska

Utländska

Organisationer som arrangerar skolning

Upp